Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochiebijdrage

Kerkbalans

Uw bijdrage wordt besteed aan het werk van uw plaatselijke kerk, onze parochie St. Bavo:

  • Voorbereiding en viering van het H. Doopsel, Eerste H. Communie, H. Vormsel, Huwelijk, Huwelijksjubileum, Ziekenzalving en Uitvaart.
  • Bezoeken van zieken en rouwenden.
  • Werk van de pastores en van de werkgroepen.
  • Muzikale verzorging van de vieringen door ons kinderkoor de Bavo-nootjes en het gemengd koor Voluntate.
  • Onderhoud van onze mooie kerk en van de pastorie/het parochiecentrum.

De kerkbijdrage is bedoeld om het werk en het functioneren van de kerk mogelijk te maken.

Elders op deze site kunt u de werkzaamheden volgen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd om onze kerk in een goede staat van onderhoud te houden. Al deze werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt doordat u als parochianen jaarlijks trouw een bijdrage levert aan de Aktie Kerkbalans en wij zijn u daarvoor ook heel dankbaar.

Het bisdom Breda geeft als richtlijn voor de parochiebijdrage € 122,--. Aan degenen die niet deelnemen aan de parochiebijdrage zal bij een huwelijks- of uitvaartdienst een tarief worden gevraagd van 5 maal het genoemde minimum, dus € 608,--. Bij een jubileumdienst is dit € 305,--. Aan degenen, die beneden het minimum deelnemen, zal op dit tarief een korting worden gegeven die gelijk is aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren.

Het bisdom van Breda, waar wij bij horen, vraagt al enige jaren om degenen die een dopeling, een communicant of een vormeling hebben, te wijzen op de kerkbijdrage. Indien men daar niet aan deelneemt, wordt in het jaar van de Doop, de E.H. Communie of het Vormsel in ieder geval de kerkbijdrage wel gevraagd. Indien men in het geval van Doop, Eerste H. Communie of H. Vormsel niet deelneemt aan de jaarlijkse kerkbijdrage zal dat jaar de kerkbijdrage (€ 122,--) in rekening worden gebracht.

Wij zijn de betrokken parochianen dankbaar, die jaarlijks hun bijdrage doen voor onze kerk en voor het pastoraat in onze gemeenschap. Wie nog niet deelneemt, nodigen wij uit om er eens over na te denken en toch ook een steentje te gaan bijdragen.

U kunt uw kerkbijdrage overmaken op NL57 RABO 0145 3087 15 (Rabobank), NL80 INGB 0001 0665 50 (ING) of NL30 ABNA 0424 8356 73 (ABN Amro) t.n.v. Kerkbestuur St. Bavo te Rijsbergen.

Parochieberichten

Kerkelijke vieringen en het coronavirus

Maatregelen tot en met 1 juni 2020

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Afgelasting tot 31 maart 2020

Mededeling

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus.

Oecumenische viering

Ionaviering in Van Goghkerkje

 Pagina 1 van 5  >  >>

Overleden

Piet Daamen

maart 2020

Doortje van der Linden - Verstraeten

maart 2020

Marion Geerts - de Ceuster

maart 2020