Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Tarieven parochiële begraafplaats

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St Bavo te Rijsbergen inzake de stichting van een graf.

Eigen dubbelgraf voor twee overledenen (dubbeldiep, boven elkaar)
- Dubbelgraf delven en dichten 595,00
- Grafrechten voor 20 jaar 800,00
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 540,00
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 180,00
Totaal : 2.115,00
Bijbegraven in een dubbelgraf voor twee overledenen
- Graf delven en dichten 595,00
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 800,-- verminderd met het bedrag aan grafrechten
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
   € 540,-- verminderd met het bedrag aan onderhoudsbijdrage
   nog gereserveerd voor de komende jaren
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken te berekenen
   € 180,-- maar alleen indien niet al in rekening gebracht
   bij de eerste begrafenis in het graf
Totaal : te berekenen
Eigen enkelgraf bestemd voor één overledene
- Graf delven en dichten 595,00
- Grafrechten voor 20 jaar 800,00
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 540,00
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 180,00
Totaal : 2.115,00
Kindergraf
- Kindergraf delven en dichten 297,50
- Grafrechten voor 20 jaar 400,00
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 270,00
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 90,00
Totaal : 1.057,50
Eigen urnengraf in de urnenmuur
- Bijzetting asbus in urnengraf 113,00
- Grafrechten voor 20 jaar 800,00
- Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar 540,00
- Plaatsingsrecht en verwijderingsbijdrage grafteken 90,00
Totaal : 1.543,00
Bijzetting asbus in of op een bestaand graf
- Bijzetting asbus 113,00
- Grafrechten verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
- Onderhoudsbijdrage verlengen tot 20 jaar na begrafenis te berekenen
Begrafenis in een reeds bestaand naast-elkaar-graf met hetzelfde grafteken
- Dit zijn juridisch twee enkele graven. De grafrechten van de eerder
  begraven partner worden gelijkgetrokken met de laatstbegravene

 

Behorende bij artikel 39 Reglement Begraafplaats St Bavo te Rijsbergen. Ten behoeve van de verlenging van een graf.

Verlenging grafrechten met een periode van 10 jaar
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage enkel- en dubbeldiepgraf 400,00
- Grafrechten en onderhoudsbijdrage kindergraf 200,00
- Grafrechten urnengraf in de urnenmuur 400,00
- Grafrechten urnengraf op het urnenveld 400,00

 

Bij bijzetting in een dubbeldiep graf van de tweede overledene worden de grafrechten verlengd tot 20 jaar na deze laatste begrafenis. Dus € 800,-- verminderd met het bedrag dat nog resteerde voor de resterende jaren vanaf de eerste begrafenis.

Wanneer bij de eerste begrafenis de onderhoudsbijdrage voor 20 jaar niet in rekening werd gebracht, hetgeen geldt voor alle graven van vóór 2005, wordt eenmalig alsnog € 540,-- gefactureerd.

Bij de overige verlengingen wordt er vanuit gegaan dat het bedrag van € 400,-- per 10 jaar voldoende is.

Wanneer er discussie ontstaat over het alsnog eenmalig heffen van de onderhoudsbijdrage voor 20 jaar na een bijbegrafenis zit er niets anders op dan consequent te zijn en bij alle verlengingen over te gaan tot het heffen van de volledig onderhoudsbijdrage per 10 jaar van € 270,--. Dan zou een verlenging per 10 jaar uitkomen op € 670,-- (€ 400,-- grafrechten en € 270,-- onderhoudsbijdrage).

Regelement graftekens.pdf

Meer informatie kunt aanvragen via het secretariaat.

Parochieberichten

Kanselbericht

voor de parochies St Bavo, H. Drie-Eenheid en H. Trudo

misintenties opgeven

Kerstperiode

kerkschoonmaken

 

Maandag 11 december 

 

Graven ruimen

Najaar 2017

Overleden

Jan Martens

december 2017

Ad van Alphen

november 2017

Jos Martens

november 2018