Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Sacramenten

Doop

U bent van harte welkom om uw kind te laten dopen in onze kerk. Ter voorbereiding op de doopviering is er op een avond een doopgesprek in de pastorie. Met de aanwezigen wordt dan ingegaan op de inhoud van het sacrament van het Doopsel, hoe de viering verloopt en op verschillende vragen die er kunnen zijn. 

De doopviering zelf is afzonderlijk, met uw eigen familie en vrienden. Het gebeurt ook wel eens dat er een doopviering is van meerdere kinderen. Dat is dan omdat hun ouders het graag samen willen doen.

Om te weten wanneer het eerst volgende doopgesprek wordt gehouden, kunt u de pastorie bellen tijdens de spreekuren. De doopvieringen worden op twee zondagen per maand in onze St. Bavokerk gehouden en op twee zondagen per maand in de H. Trudokerk te Zundert. Als u al voor het doopgesprek zekerheid wil hebben over een datum en tijd kunt u hierover ook contact opnemen tijdens de spreekuren. Van harte welkom! 

Dopen kan op elke leeftijd. Jongeren en volwassenen, die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich in gesprekken met de pastoor verdiepen in het geloof. Daarna kunnen de Doop, het Vormsel en de deelname aan de H. Eucharistie volgen.

 Procedure bij de aanmelding van een doop.

  • De aanvraag moet u doen bij uw parochiekern.
  • De datum dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.
  • U vult een inschrijfformulier in. Bij de aanmelding heeft u ook de doopnamen van de peter en meter nodig.
  • LET OP: er mogen géén twee peters of twee meters opgegeven worden.
  • U moet parochiebijdrage doen.
  • U krijgt via de contactpersoon van de parochie de teksten van het doopboekje en de datum van de (verplicht) bij te wonen doopvoorbereidingsavond.
  • Op die doopvoorbereidingsavond krijgt u te horen wie de doopheer is.
    Daarmee overlegt u wat het tijdstip van de doop is.
Eerste Heilige Communie

Ieder jaar in de Paastijd vieren we de Eerste Heilige Communie in onze parochie. Hieraan gaat een voorbereiding vooraf. Deze gebeurt op vier woensdagmiddagen in onze kerk. Eerst is er dan de Eerste Heilige Communie-katechese vanuit ons project door de pastoor en de werkgroep. Dan is er even een moment om limonade te drinken voor de kinderen. Daarna worden de liederen voor de vieringen geoefend. 

Belangrijk onderdeel van de voorbereiding zijn de vieringen met Kerstmis, de presentatieviering, de kruisweg op Goede Vrijdag en de Paasviering op eerste Paasdag. Na de viering van de Eerste Heilige Communie is er ook nog een dankviering met een cadeautje van de parochie voor de eerste communicanten. De ouders kunnen thuis meewerken door enkele kleinere opdrachten met de kinderen te doen en de liedjes te zingen met de c.d.. 

Voor de ouders is er een aparte ouderavond en een rondleiding in de kerk. De voorbereiding gebeurt dus los van de school. De opgaveformulieren verspreiden we gemakshalve via de groepen 4 van de St. Bavoschool binnen de parochiekern. Maar kinderen die op andere scholen onderwijs volgen, bijvoorbeeld scholen voor speciaal onderwijs, zijn ook heel welkom. 

Met u samen zal de werkgroep  het klimaat scheppen waarin alle kinderen zich goed kunnen voelen. De ouders van kinderen, die op andere scholen zitten, nodigen we vriendelijk uit zich zelf te melden via een telefoontje of bezoekje tijdens de spreekuren.

Heilig Vormsel

Ieder jaar is er in de samenwerkende parochiekernen St. Bavo te Rijsbergen en H. Trudo te Zundert een gezamenlijke Vormselviering. De voorbereiding hierop is ook gezamenlijk. Jongens en meisjes uit de groepen 8 komen met ouders of verzorgers enkele keren samen tijdens kind-ouderavonden om aan het Vormsel-project te werken. 

Jongens en meisjes van alle scholen zijn van harte welkom. Het opgaveformulier wordt uitgereikt via de groepen 8 van basisscholen Bavoschool,  de Zonnebloem en Sint Anna. Ook vormelingen die ergens anders op school zitten, zijn van harte welkom. Graag contact opnemen met onze pastorie tijdens de spreekuren.

Huwelijk

Van harte welkom om in onze kerk te trouwen. Aan het kerkelijk huwelijk gaat natuurlijk een voorbereiding vooraf. Wanneer men trouwplannen heeft, is het goed tijdig contact op te nemen met de pastorie tijdens de spreekuren. Dan kunnen de datum en de tijd vastgelegd worden. De pastoor kan dan met het bruidspaar afspreken hoe de verdere voorbereiding op het huwelijk en op de viering in de kerk gaat verlopen. Er is alle gelegenheid voor persoonlijke inbreng. 

 

 

Huwelijksjubileum

Bij een 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 60-jarig huwelijk…is er reden tot dankbaarheid. Het feest kan beginnen in onze kerk met een viering uit dankbaarheid. Wanneer men dit wil, is het goed tijdig contact op te nemen met de pastorie tijdens de spreekuren om datum en tijd van de viering af te spreken. Via een bezoek aan huis zal de pastoor dan met de familie verdere afspraken maken over de viering. Het kan ook zijn dat men liever een misintentie uit dankbaarheid wil laten opnemen in de zondagsviering, in onze kerk meestal op zondagochtend.  Dat kan ook. Van harte welkom!

Ziekenbezoek en Communie aan huis

Indien een zieke graag bezoek wenst van iemand van het Pastoraal Team kan er contact opgenomen worden met de pastorie tijdens de spreekuren. Ook is het mogelijk om regelmatig thuis de Ziekencommunie te ontvangen.

Voor een bediening (het toedienen  van het sacrament van de Ziekenzalving  door de priester en indien voor de zieke nog mogelijk, het ontvangen van de H. Communie) kan men ook buiten de spreekuren de pastorie bellen. Het is wel gewenst er op tijd bij te zijn, zodat de zieke het zoveel mogelijk zelf bewust mee kan maken. Dus liever niet wachten op het allerlaatste moment. Indien de priester onverhoopt niet aanwezig is, zal een ander lid van het Pastoraal Team nabij kunnen zijn door de Ziekenzegen en het uitreiken van de H. Communie.

Parochianen, die door ziekte of ouderdom niet kunnen deelnemen aan de kerstvieringen in de kerk,  kunnen thuis de H. Communie ontvangen. Graag een berichtje aan de pastorie en dan wordt er met u een afspraak gemaakt.

Ziekenzalving

Gezamenlijke ziekenzalving
Jaarlijks zijn er in de parochiekernen St. Bavo te Rijsbergen en H. Trudo te Zundert Eucharistievieringen met gezamenlijke Zalving voor de senioren en de zieken in de parochies. Deze vieringen  in de maanden oktober en november worden als bemoedigend en troostend ervaren.

Wat is de waarde van de ziekenzalving?
Die vraag stond centraal in het geloofsgesprek dat werd gevoerd met pastoor Verheije. Hij geeft antwoord op deze vraag die altijd relevant is, maar zeker betekenis heeft in de dagen rond ziekenzondag. Die vindt altijd plaats in het begin van september. Zieken krijgen dan aandacht in de Nederlandse samenleving. De katholieke kerk kiest er tegenwoordig bewust voor ook aan zieken die niet terminaal zijn het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. Frans Verheije legt ook uit waarom. De zieke heeft er baat bij, omdat de zalving het gesprek met de naasten over de onzekere toekomst makkelijker maakt. Eigenlijk gaat de mens die ziek is een drempel over door de ziekenzalving. Want de achtergrond van het sacrament is dat tot uitdrukking wordt gebracht dat de Heer bij de mens is die gebroken of broos is door de ziekte. Middels handoplegging en zalving gaat het hart van de mens open voor de Heer en wint het vertrouwen dat de mens nooit alleen is, ook niet in deze situatie van gebrokenheid.

Frans Verheije vertelt zijn verhaal met warmte en zorg, put uit een lange pastorale praktijk en verwijst naar Jezus die naast de lamme en de blinde ging staan. Zo kan de kerk nabij worden in het leven van mensen. En zo wordt het sacrament van de ziekenzalving in de alledaagse pastorale context geplaatst. Dat is ook de intentie van het bisdom Breda dat er bewust voor gekozen heeft alle sacramenten in de geloofsgesprekken over het voetlicht te brengen.

 

Uitvaart

Een uitvaart wordt door de pastoor samen met de nabestaanden voorbereid. Er kan naast de uitvaart gekozen worden voor een avondwake die door vrijwilligers voorbereid en geleid wordt.

Rouwverwerking

In de parochiekernen St. Bavo te Rijsbergen en H. Trudo te Zundert zijn vrijwilligers actief, die proberen de nabestaanden van een overleden parochiaan te steunen en te helpen. 

Als er een uitvaartdienst in de parochiekerk is geweest, gaat een lid van de werkgroep Rouwbezoek na zes weken naar de echtgenote of echtgenoot, partner, om het verlies en gemis te helpen verlichten door vooral te luisteren. Hiervoor hebben de leden van de werkgroep een speciale cursus gevolgd. Ook wordt er een mooie kaart met een prachtig gedicht aan de nabestaanden aangereikt of toegezonden.

Parochiekernberichten

Nieuw email adres voor de parochiekern St Bavo

vanaf 1 september 2022

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022