Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Caritas

R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning

 

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

 
Per 1 januari 2021 heeft de bisschop van Breda mgr. Liesen één Caritas instelling ingesteld voor de gehele gemeente Zundert onder de naam:  “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning”.

 

Bestuursleden R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)
Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)
Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)
Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)
De heer C.G.M. Vanlaerhoven (lid)
De heer A.M.J. Schrauwen (lid)
De heer H.J.M. Poppelaars (lid)

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur. 

Het bestuur is te bereiken via e-mail: caritaszundert@outlook.com of via de pastorie.

 

CARITAS, WAT IS DAT?

De Caritas Instelling is een aparte entiteit binnen de parochie met als doel: de solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren. Dit doen we, naast aanvragen die rechtstreeks bij ons binnenkomen, door contact te leggen en te houden met maatschappelijke organisaties waar mensen die in financiële nood verkeren mee te maken krijgen. U kunt dan denken aan overleg met Maatschappelijk werk, Leger des Heils, Voedselbank, huisarts. Deze organisaties kunnen vervolgens mensen, die tussen wal en schip vallen, naar ons doorverwijzen.

Naast hulpvragen in verband met armoedebestrijding heeft de Caritasinstelling nog een activiteit, namelijk het ondersteunen van projecten van jongeren die in het buitenland als stage hulp verlenen door aan een project te werken. Zo’n project kan in de landbouw zijn, medische zorg betreffen, zorg voor kinderen, maar ook in de richting van werktuigbouw of irrigatie zijn of nog iets heel anders betreffen. Caritas Zundert ondersteunt jaarlijks een of twee van dergelijke projecten. Bij voorkeur natuurlijk bij jongeren uit ‘onze’ regio, de gemeente Zundert. Projecten dienen gericht te zijn op hulpverlening. Werken bij een multinational in India zien we bijvoorbeeld niet als een geschikt ‘project’.

 

HANDELEN UIT GELOOF

De Caritas Instelling werkt vanuit een christelijke inspiratie.  Zij is verder attent op ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen mensen buiten de boot dreigen te vallen.
In de praktijk is een caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals o.a.:

  • deelname aan landelijke campagnes van bijvoorbeeld Zonnebloem, Vredesweek, enz.
  • medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke opvang enz.
  • maandelijkse collecten in parochies
  • financiële hulp aan personen en gezinnen in een acute noodsituatie.

Voor inhoudelijke ondersteuning kan caritas een beroep doen op de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda waar specifieke kennis op dit terrein aanwezig is. De Caritasinstellingen dragen bij aan de financiering van dit ondersteuningswerk.

 

FINANCIËN

Om activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur een eigen financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de bisschop van Breda. 

Parochiekernberichten

Nieuw email adres voor de parochiekern St Bavo

vanaf 1 september 2022

2de Werelddag van Grootouders en Senioren - 24 juli 2022

Boodschap van paus Franciscus

Gebedsoproep Boeren

vrijdag 15 juli om 15.00 uur

Presentatieviering Embregt Wever

Uitnodiging zondag 17 juli

 Pagina 1 van 13  >  >>

Overleden

Wies De Koning - van Bedaf

augustus 2022

Joke Nouws - van den Broek

juli 2022

Riet de Bruijn - Smits

juni 2022