Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

29e zondag door het jaar B

Evangelielezing en overweging

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,35-45.

Toen kwamen Jakobus en Johannes de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden:
'Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vra­gen.' Hij antwoordde hun: 'Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?' Zij zeiden Hem: 'Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter ‑
en de ander aan uw linker­hand moge zitten.' Maar Jezus zei hun: 'Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?' Zij antwoordden Hem: 'Ja, dat kunnen wij.' 'Inderdaad,' gaf Jezus toe, 'de beker die Ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter ‑ of linker­hand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.' Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: 'Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.'

Overweging

Er doen zich dagelijks momenten voor, waarin we voor de keuze geplaatst worden: kiezen we voor onszelf of gunnen we een ander wat ruimte. In het verkeer, bij de kassa van de supermarkt. Er zijn zoveel momenten te noemen waarop we keuzes maken. Soms kiezen we voor onszelf. Soms geven we ruimte aan een ander.

Wat doe je als je in het verkeer opeens een opening ziet in een andere rij. Schiet je dan snel erheen, of kijk je of iemand anders er meer baat bij heeft? Als je bij de kassa van de supermarkt staat en er enkele karretjes voor je staan. Dan kun je wat ongeduldig worden. Als dan omgeroepen wordt, dat een andere kassa ook open gaat, schiet je dan snel als eerste naar de nieuwe kassa, of geef je anderen de ruimte?

Uit de preken in de kerk en de verhalen van Jezus, kunnen we op onze vingers uittellen wat van ons verwacht wordt. De eersten zullen namelijk de laatsten zijn, en de laatsten de eersten. Een beetje mistige taal, maar eigenlijk komt het erop neer: probeer niet altijd zelf het beste te krijgen, maar gun een ander ook wat. Wat we op zondag hebben gehoord en in ons hart werd gelegd, kunnen we op maandag uitdragen in onze omgeving. 

Niets menselijks is ons vreemd. Soms kiezen we voor onszelf en andere keren hebben we wat meer ruimte voor anderen. Vandaag is niets menselijks ook de vrienden van Jezus niet vreemd. Twee van hen gaan als het ware voor de beste plaatsen in Gods glorie.

Heer zeggen ze tegen hun Meester en Vriend: als je in jouw hemel bent aangekomen, mogen wij dan aan jouw rechter- en linkerhand zitten? Hij laat hen weten, dat ze niet weten wat ze vragen. Want kunnen ze de moeizame weg gaan, die Hij ook moet gaan? Kunnen ze deze beker drinken die Hij zal drinken? God zal bepalen wie er links en rechts zal komen te zitten. Zouden ook hier de laatsten de eersten zijn?

Dat van die beker leegdrinken slaan de twee vrienden over, al die ellende en pijn hoeven ze niet. Ze gaan meteen voor de glorie, de beloning, een mooie plaats, en denken vooral aan zichzelf en gaan voor de eerste plaats.

De andere vrienden zijn boos over het haantje de voorste gedrag van hun vrienden. Jezus vertelt hen wat er gevraagd wordt in het leven. Waartoe ze door God geroepen zijn. Wie de grootste wil zijn, zal de kleinste moeten worden. Wie onder ons de beste plaatsen aan tafel wil hebben, zal God deze achteraan plaatsen?

We krijgen elke dag kansen om de weg van God te gaan, om de boodschap van Jezus een klein beetje in praktijk te brengen. Waar we toch voor onszelf kiezen, zal God ons niet bestraffend aankijken. Hij hoopt dat wij een volgende keer wel zijn Weg zullen bewandelen. God nodigt ons uit om het beste te geven dat we in huis hebben. Zijn Heilige Geest zal ons erbij helpen.

 

Geplaatst op 19-10-21

Parochiekernberichten

Reserveer voor uw

Kerstmis viering

Overweging

Bij het 12,5 jarig jubileum van diaken Jan van Steenoven

Overweging

Feest van Christus Koning

Opnieuw 1,5m en mondkapjes in de kerken

Bisdom Breda

 Pagina 1 van 10  >  >>

Overleden

Jan Ariaans

december 2021

Riet van Beijsterveldt - van Boxel

december 2021

Frans Hereijgers

november 2021