Parochiekern St. Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Paasbrief van onze bisschop Mgr. dr. J.W.M. Liesen

aan zijn medewerkers in het pastoraat

Beste vrienden in de Heer,

Voor de tweede maal gaan we de Goede Week in: overschaduwd door de corona-pandemie. Mochten we in de voorgaande maanden nog de hoop hebben gekoesterd dat we Pasen weer met velen zouden kunnen vieren en het licht van Christus zingend begroeten, dan is die hoop inmiddels vervlogen. Zal het beter zijn met Drievuldigheidszondag? We hopen het: opnieuw, en niet alleen voor het kerkelijk leven: maar voor het maatschappelijk leven in de meest brede zin: voor de ouderen en de jongeren, voor de middenstand, voor de horeca, de evenementensector en de reisbranche, voor de ziekenhuizen en verzorgingshuizen vooral, waar mensen letterlijk vechten voor hun leven.
Terwijl de lentezon doorbreekt: hangt over de wereld een geestelijke duisternis die wel iets wegheeft van de duisternis die op Goede Vrijdag “over heel de streek” viel van het zesde tot het negende uur, toen Jezus zijn leven voor ons gaf aan het kruis.
Onder dat kruis stond een kleine groep mensen, vrouwen vooral, met in hun midden jezus’ moeder Maria en de apostel Johannes. De evangelies vertellen ons niet waarover ze spraken, of ze überhaupt spraken met elkaar. Wat een verdriet bij Maria, bij Johannes. Jezus zelf sprak tot ben, en Hij riep tot zijn hemelse Vader, die Hem verlaten leek te hebben. Op Golgotha werden woorden gesproken die de toon hebben gezet voor onze geloofsgesprekken...
“En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen” (Hebr. 11:1). Die werkelijkheid is uiteindelijk de barmhartigheid van God die Jezus zichtbaar maakt door zijn liefde tot het uiterste.
Nu we de Goede Week ingaan, wens ik jullie, mijn medewerkers in het pastoraat, zulke gesprekken toe: gesprekken die het geloof versterken en de hoop opbouwen, gesprekken die de duisternis niet ontkennen maar die ons hart wijder maken voor de medemens in nood en voor God die met elk van ons begaan is.
Als gelovigen, als leerlingen van Jezus, hebben we veel te bieden aan de wereld, als we maar bereid zijn om te luisteren naar het woord dat Hij tot ons spreekt, als we maar bereid zijn te spreken over wat Hij in ons hart legt.
Zulke gesprekken laten ons groeien, brengen ons dichter bij de Heer, later ons vrucht dragen.
Zo kunnen we toeleven naar de verrijzenis, met een vreugde waarvoor nauwelijks woorden zijn, een vreugde die ons doet jubelen: de vreugde van het evangelie.

Maria, de moeder van smarten, spreekt in deze Goede Week voor ons ten beste.
Laten we elkaar en allen met wie we deze dagen mogen optrekken, bemoedigen in woord en daad, opdat we met de paaswake onze doopbeloften mogen hernieuwen en met Pasen onze vreugde volkomen zal zijn.

Een gezegende Goede Week,
Met hartelijke groet

Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda

Geplaatst op 01-04-21

Parochiekernberichten

Buurten met de Bijbel

vanaf maandag 30 augustus

Brief over kerkenvisie

van pastoor J.E.H.M. van Geel

Boodschap van Paus Franciscus voor roepingenzondag

De droom van een roeping

Overweging bij 4e zondag na Pasen: roepingenzondag

van pastoraal werker W. van Reen

 Pagina 1 van 9  >  >>

Overleden

Jan Frijters

augustus 2021

Jac Daemen

augustus 2021

Begga Sannen - van Rijen

juli 2021