Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Oktober Mariamaand

Rozenkransmaand

In 2002 heeft paus Johannes Paulus II de vijf geheimen/ geloofsmysteries van het Licht aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed toegevoegd. Het betreft belangrijke gebeurtenissen uit het volwassen, openbare leven van Jezus. Deze geheimen bidden we na de blijde mysteries.

Het is bekend dat men de blijde mysteries op maandag en zaterdag bidt, de mysteries van het Licht op donderdag, de droeve mysteries op dinsdag en vrijdag en de glorievolle mysteries op woensdag en zondag.

Hieronder kunt u de overwegingen vinden die geïnspireerd zijn door het boekje van de Poolse zuster Anna Maria Pudełko “Maria weet beter- rozenkrans overwegingen voor iedere vrouw.”

U kunt ook de site bezoeken waar U de kracht van de rozenkrans kunt ontdekken.

https://cruxavespesunica.org/2020/03/03/de-54-daagse-rozenkransnoveen-tot-o-l-vrouw/

Rozenkrans: Overwegingen bij de mysteries van het Licht

Eerste mysterie Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Marcus 1.9-11)

De naam Maria, Miriam betekent “geliefde door God’. Deze naam betekent tegelijkertijd de identiteit, missie en opdracht van Maria. Boven iedereen van ons is ooit de hemel opengegaan, dit was het op de dag van onze doop. Deze heilige doop heeft aan ons de mogelijkheid/ missie gegeven om de relatie met de levende God te kunnen bouwen. Iedereen heeft een heel grote eer om zich Gods kind te kunnen noemen want deze eer is het eeuwige doel van God voor ons, onze missie in deze wereld.

Tweede mysterie: De bruiloft van Kana 

Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ (Johannes2,3-5)

Maria spreekt iedereen van ons aan met de woorden:” Je hoeft niet in je eentje je eigen tekortkomingen, verlangens en onrust te dragen. Je hoeft niet met iemand je eigen fouten of tekortkomingen te delen. Je kan dit alles met mijn Zoon delen en Hij zegt jou wat je daarmee kan doen.” Wij zijn niet altijd discreet. Discreet zijn is heel moeilijk voor ons maar wanneer wij discreet zijn en zwijgen als dat nodig is en alleen aan God alles vertellen wat ons bezig houdt, vinden plaats de onvoorstelbare gebeurtenissen in ons dagelijks leven. En onze ziel ondergaat de transformatie om God, zichzelf en de ander beter te begrijpen.

Derde mysterie: De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering

 

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus, maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken. Men liet Hem dus weten: “Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U spreken.” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en ernaar handelen.” (Lucas 8,19-21)

 

Maria is de meest nederige vrouw ter wereld. Zij is zo vol van God. In haar binnenste is geen plaats voor zelfgenoegzaamheid (hoogmoed) of voor stil te staan bij zichzelf. Nederigheid dat wil zeggen: jezelf zijn, dus zo zijn zoals God ons heeft bedacht. Nederigheid betekent ook de waarheid over zichzelf onder de ogen te kunnen zien zonder minder of te veel waardering voor onze mogelijkheden. Nederige mens is altijd gericht op de andere mensen. Zo is ook onze God, de bron van nederigheid, volkomen op ons gericht.

 

Vierde mysterie: De gedaanteverandering op de berg Tabor

 

“Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien”. (Lucas 9,34-36)

 

De leerlingen waren heel erg verbaasd toen ze Jezus vol licht, eer en hemelse schoonheid te zien hebben gekregen. Deze onvoorstelbare schoonheid heeft Jezus niet alleen van God de Vader maar ook van Maria gekregen. Het mysterie van de gedaanteverandering laat ons het eenvoudige recept voor de schoonheid zien: dit recept is het gebed. Het gebed doet onze harten openen, verlicht onze ratio, versterk onze wil in het nemen van belangrijke beslissingen. Het gebed verlicht ons van binnen en dit innerlijke licht maakt ons werkelijk mooi.

 

Vijfde mysterie: De instelling van de eucharistie

“En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.” (Lucas 22,19-20)

Eucharistie betekent dankzegging. Het meest intieme moment van de eucharistie is de Heilige Communie. Dit is het moment wanneer wij persoonlijk Jezus kunnen danken voor Zijn aanwezigheid in onszelf. Op dat moment lijken wij heel sterk op Maria. De dankbaarheid laat

menselijk hart stralen, maakt de menselijke relaties dieper en verhoogt hun kwaliteit, brengt mensen dichterbij. Dankzij woorden “dank u wel” is het makkelijker om de bruggen te bouwen die naar de andere mens leiden en ook het opknappen van die bruggen die al kapot zijn.

Geplaatst op 03-10-20

Parochieberichten

Gebed bij Corona

God, keer ons naar U en naar elkaar

Sinds 13 oktober 2020

Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

Houd afstand en mondkapjes op

Bericht van Bisschop Liesen

Extra Mededeling van Bisschop Liesen

Namens de Bisschoppen van Nederland

 Pagina 1 van 6  >  >>

Overleden

Bets Vermeeren

oktober 2020

Aga van Dongen - Vermeeren

September 2020

To Foesenek – Hereijgers

September 2020