Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Parochieberichten

Op weg naar één parochie

Een nieuwe naam voor een nieuwe parochie

Vertegenwoordigers van de parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid en Heilige Trudo spreken met elkaar over de vorming van één parochie voor de regio Zundert. Aan de gesprekken nemen de pastoor en teamleider deel, en ook de bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw. De gesprekken verlopen constructief en er wordt flinke vooruitgang geboekt. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bisschop zal besluiten onze drie parochies met ingang van 1 januari 2021 samen te voegen tot één nieuwe parochie.

Als een nieuwe parochie wordt opgericht krijgt deze een nieuwe, eigen naam. U kunt een rol spelen daarbij, door ons suggesties aan te reiken voor de naam van onze nieuwe parochie. Daarbij gelden een paar 'spelregels' of voorwaarden.

Door de coronacrisis zal niet ieder die dat wilde, kans hebben gezien om binnen de eerder gestelde termijn, een suggestie voor een nieuwe naam in te zenden. Derhalve hebben we de inzendtermijn verlengd tot 1 juni. We zien graag uit naar uw gedachten over de nieuwe naam.

Voorwaarden waaraan parochienamen moeten voldoen

  • Het mag de naam zijn van één of meer heiligen of zaligen: bijvoorbeeld H. Bonifatius, HH Martelaren van Gorcum, Zalige Pater Titus Brandsma, H. Paus Paulus VI, etc.;

  • De naam kan verwijzen naar een Christusmysterie of een titel van Maria, zoals de Goede Herder, de Verrijzenis van Christus, H. Maria Onbevlekt Ontvangen.

  • Het kan niet de naam zijn van een van onze huidige parochies  (goed voor u om te weten: onze kerken houden hun eigen naam, en ook de namen van de geloofsgemeenschappen veranderen niet.)
  • De naam mag nog niet in het bisdom Breda als parochienaam voorkomen.

  • De naam moet de katholieke identiteit van de parochie oproepen. Daarom kunnen namen als Parochie Zundert, Het Kruispunt, of De Ontmoeting niet.

Uw suggestie

Heeft u een suggestie voor de naam van onze nieuwe parochie? Stuur die vóór 1 juni 2020 naar ons op en geef daarbij aan waarom u vindt dat uw voorstel past bij onze nieuwe parochie. Zend uw suggestie via brief of e-mail naar pastorie Zundert, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert of naar secretaris@trudozundert.nl

Wat gebeurt er met uw suggesties?

Alle voorstellen worden aangereikt aan de samenvoegingscommissie. Deze komt tot een eerste keuze van een vijftal namen en polst bij de bisschop of deze namen kunnen worden goedgekeurd. Vervolgens leggen we u de mogelijke namen van de nieuwe parochie voor en vragen we u aan te geven aan welke naam u de voorkeur zou geven. Op basis van deze peiling komen we tot een definitief voorstel voor de naam voor onze nieuwe parochie. In september maken we de naam bekend. Daarna kunnen we een logo laten maken dat bij de nieuwe naam past, zodat op 1 januari 2021 onze nieuwe parochie met een nieuwe patroonheilige en met een nieuw logo kan starten.

We zien uit naar uw suggesties!

Samenvoegingscommissie Regio Zundert

Geplaatst op 11-05-20

Parochieberichten

Missionaire parochie

Missionaire parochie………parochie van hoop en toekomst…

Overweging

Overweging van Pastor Wim van Reen bij de 17e zondag door het jaar A

Overweging

Overweging bij de 15e zondag door het jaar A. Evangelie Mattheus 13, 1-23

Geloofsbrief

van de Franciscusparochie en de parochies van de regio Zundert.

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Aga van Dongen - Vermeeren

September 2020

To Foesenek – Hereijgers

September 2020

Anneke Vermeeren - de Bruijn

Augustus 2020